Najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce - Bogdanka opublikowała wyniki finansowe za 2017 rok. Spółka ocenia je jako dobre. A dziś zastępca prezesa zarządu Sławomir Karlikowski zapowiedział, że spółka w 2018 roku zwiększy liczebność załogi zatrudnionej bezpośrednio przez kopalnię, co ma się przełożyć na zmniejszenie liczby pracowników zatrudnianych przez firmy zewnętrzne.

Bogdanka jest częścią Grupy Enea. Skonsolidowane przychody wyniosły przeszło miliard siedemset osiemdziesiąt milionów złotych, czyli kształtowały się na podobnym poziomie, co rok wcześniej. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł ponad sto siedemdziesiąt trzy miliony złotych czyli o prawie dziewięć milionów mniej niż przed rokiem. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle całej branży w kraju solidnymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów na inwestycje.